VŠE co bychom měli vědět o EET

Často kladené dotazy

Ústavní soud zrušil od 1. března tohoto roku povinnost evidovat platby kartou a uvádět na účtence DIČ a odložil spuštění 3. a 4. fáze EET.

Dne 16. ledna 2018 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů nález Ústavního soudu, týkající se zákona o evidenci tržeb. Z rozsudku vyplývá, že zákon o evidenci tržeb zůstává dál nepřetržitě v platnosti, vyjma vybraných ustanovení zákona, která se ruší uplynutím 28. února 2018, resp. 31. prosince 2018. Konkrétně se dopady rozsudku promítly do odložení spuštění 3. a 4. fáze EET, zrušení povinnosti evidovat platby kartou a zrušení povinnosti uvádět na účtence DIČ. Soud dále konstatoval, že výjimky ze zákona o evidenci tržeb nelze stanovovat nařízením vlády, ale musí být zakotveny přímo v zákoně. Podstatné však je, že drtivá většina povinností plynoucích stávajícím poplatníkům ze zákona o evidenci tržeb platí i nadále beze změn.

 

EET (elektronická evidence tržeb)

Elektronická evidence tržeb spočívá v tom, že je evidována každá platba a zákazník obdrží od obchodníka účtenku s unikátním kódem (FIK – fiskální identifikační kód). Postup bude takový, že nejpozději při uskutečnění evidované tržby odešle obchodník datovou zprávu prostřednictvím internetového připojení na server Finanční správy, kde budou informace uloženy, a bude vygenerován unikátní kód. Tento kód bude ihned odeslán zpět obchodníkovi na jeho koncové zařízení, které jej vytiskne na účtenku.

Zákon o evidenci tržeb byl schválen Poslaneckou sněmovnou 10.2.2016.
Zákon byl projednán Senátem a podepsán prezidentem republiky 30.3.2016.

3. vlna povinných subjektů k EET

Mezi povinné subjekty k EET ve třetí vlně spadají ostatní činnosti (lékaři, právníci, účetní), vyjma těch v poslední fázi, například svobodná povolání, doprava, zemědělství.

Třetí vlna elektronické evidence tržeb by měla dopadnout na podnikatele od 1. března 2018.

3. fáze (od 1. března 2018) – ostatní činnosti, které nejsou v 1., 2. nebo 4. fázi, zahrnuje všechny ostatní NACE neuvedené v jiných fázích:

•    zemědělství, lesnictví, rybářství,
•    těžba a dobývání,
•    zpracovatelský průmysl,
•    výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu,
•    zásobování vodou; činnosti související s odpady a sanacemi,
•    stavebnictví,
•    servis aut a motorek,
•    doprava a skladování,
•    informační a komunikační činnosti,
•    peněžnictví a pojišťovnictví,
•    činnost v oblasti nemovitostí,
•    profesní, vědecké a technické činnosti,
•    administrativní a podpůrné činnosti,
•    veřejná správa a obrana,
•    vzdělávání,
•    zdravotní a sociální péče,
•    kulturní, zábavní a rekreační činnosti,
•    ostatní činnosti,
•    činnosti domácností,
•    činnosti exteritoriálních organizací a orgánů.

Ověřte si Vaše NACE:  ODKAZ

Neznáte své NACE? 

 

Co pro Vás máme?

1.    Máme Vám co nabídnout = připravili jsme pro Vás komplexní řešení (HW + SW)

2.    Můžete se o nás opřít = poskytneme Vám technický support zkušenými specialisty

3.    Štěstí přeje připraveným = připravili jsme pro Vás školení (legislativa, technické vybavení)


Fáze náběhu EET při vyhlášení zákona v březnu 2016:
1.fáze – stravovací a ubytovací služby - Začátek evidence – 1.12.2016
(Ubytování - většinou krátkodobé ubytování, hotely, kempy, penziony, tábořiště, ubytovny atd.)
(Stravování a pohostinství - Nabízena jídla a nápoje k okamžité konzumaci (ať již jsou konzumována na místě či nikoliv) jinak než u DPH,
restaurace, hostince, kantýny, stánky, zmrzlináři, catering atd.)
2.fáze – maloobchod a velkoobchod - Začátek evidence - 1.3.2017
3.fáze – ostatní činnosti (s výjimkou 4. fáze) - Začátek evidence - 1.3.2018
4.fáze – vybraná řemesla - Začátek evidence - 1.6.2018

Jaké tržby se evidují?
Tržby v hotovosti = realizované jiným způsobem než bankovním převodem, tj. zejména: hotovost, platební karty, stravenky, poukázky, elektronické peněženky a obdobné prostředky i transakce mezi podnikateli (např. dodávka piva pivovarem restauraci), pokud je hrazeno „v hotovosti“. Systémové výjimky např. nahodilé příjmy, regulované subjekty, obce, příspěvkové organizace, plnění zaměstnancům z kolektivní smlouvy atd.

Jak to funguje?

 

1.    Podnikatel zašle datovou zprávu o transakci ve formátu XML Finanční správě.

2.    Ze systému finanční správy je zasláno potvrzení o přijetí s unikátním kódem.

3.    Podnikatel vystaví účtenku (včetně unikátního kódu), kterou předá zákazníkovi.

4.    Zákazník obdrží účtenku.

5.    Evidenci dané tržby lze ověřit prostřednictvím webové aplikace Finanční správy. Zákazník si může ověřit svoji účtenku, podnikatel si ověří tržby evidované pod jeho jménem.

Technické řešení vyžaduje zařízení, které dokáže elektronicky komunikovat přes internet (PC, tablet, mobilní telefon, pokladna, pokladní systém…) a připojení na internet v okamžiku přijetí platby. Je čistě na uvážení podnikatele, jaké pokladní zařízení a jaký pokladní software odpovídající zvláštnostem jeho podnikatelské činnosti zvolí, pokud zajistí splnění povinnosti odeslat údaje o evidované tržbě datovou zprávu a vydat účtenku. Není nutné pořizovat žádné speciální certifikované registrační pokladny.

 

Co se při EET nehlídá?
Regulace stavu hotovosti v pokladně
Povinnost zákazníka převzít a držet účtenku
Zasílání údajů o pokladním personálu

 

Poplatky a sankce:
Poplatek za digitální certifikát = 0 Kč
Maximální výše sankce 500 tis. Kč


Co když vypadne internet?
Pokud nebude spojení na server finanční správy, je možné po uplynutí mezní doby odezvy (min. 2 sekundy) vystavit účtenku bez FIK (jedinečného kódu ze serveru finanční správy). SW řešení: pokladní zařízení se automaticky připojí, jakmile je spojení obnoveno, a odešle data (povinnost odeslat do 48 hodin). Zákazník výpadek nepozná – prodleva v řádu jednotek sekund. Povinnost opatřit účtenku zjednodušeným elektronickým podpisem (PKP).

 

Sleva na dani v souvislosti s EET*:
Sleva na dani z příjmů pro podnikající fyzické osoby 5 000 Kč.
Zároveň lze uplatnit náklady na evidenci jako daňově uznatelné.
Jde o paušální slevu, není nutno prokazovat výši skutečných nákladů.
Uplatnění za období, ve kterém začne podnikatel evidovat tržby.


Co je třeba udělat?
Ověřit pokladní zařízení a software.
Kontaktovat dodavatele (kapacita, konzultace).
Získat autentizační údaje (3 měsíce před účinností zákona) na portálu prostřednictvím přístupových údajů do datové schránky nebo osobně na
kterémkoliv územním pracovišti finančních úřadů.
Přihlásit se na portál EET, registrovat provozovny, lze nastavit přístupy a oprávnění.
Stáhnout a nainstalovat autentizační certifikáty.
3 měsíce před spuštěním ostrého provozu budou finanční úřady připraveny na:

·         Přidělování autentizačních údajů, tj. přihlašovacích údajů na portál správce daně

·         Vydávání závazných posouzení o tom, zda je platba evidovanou tržbou nebo zda platba může být evidována ve zjednodušeném

          režimu

·         Vydávání povolení k evidování ve zjednodušeném režimu


Co potřebuji podnikatelé k zprovoznění EET ve své provozovně?
Obecně k naplnění podmínek zákona o evidenci tržeb je nutné DATOVÉ PŘIPOJENÍ (internet nebo mobilní internetové připojení), které umožní se
ve chvíli přijetí platby spojit s Finanční správou, jež do 2 sekund vygeneruje a zašle fiskální identifikační kód. Ten bude vytištěn na účtence. Dále je
nutné ZAŘÍZENÍ (přístroj) včetně softwaru nebo aplikace, které umožní platbu (tržbu) zaevidovat, spojit se s Finanční správou, přijmout zmíněný
fiskální identifikační kód a údaje odeslat, jakož též vytisknout účtenku (kterou dáte k dispozici kupujícímu).

*Podnikatel (fyzická osoba) si bude moci odečíst jednorázovou slevu na dani za rok (resp. zdaňovací období), ve kterém poprvé zaeviduje tržbu, kterou měl podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat. Mimořádná sleva na dani z příjmů činí 5000 Kč, nejvýše však do částky kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka. Mimořádná sleva na dani z příjmů činí 5000 Kč, nejvýše však do částky kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka (Zdroj: etrzby.cz)

Návod na získání certifikátu:

Získání autentizačních údajů


K používání EET je nejprve nutné získat autentizační údaje. Ty můžete získat 2 způsoby:

·         osobně na finančním úřadu – po sepsání Protokolu o ústním jednání obdržíte obálku s autentizačními údaji.

·         elektronicky na portálu www.danelektronicky.cz. Je nutné vlastnit datovou schránku.

Přihlášení do daňového portálu finanční správy

A.    Vstupte na webovou stránku daňového portálu finanční správy – www.danelektronicky.cz

B.    Klikněte na tlačítko 1 Elektronická evidence tržeb.

       

          C.    Klikněte na tlačítko 2 Správa údajů evidence tržeb.

 

 

D.    Do pole 3 název uživatele opište název uživatele z obálky s autentizačními údaji. Kód by měl být ve tvaru například – A1233216.

E.    Do pole 4 heslo opište heslo z obálky s autentizačními údaji. Heslo je ve tvaru například – b64ab48107.

          F.    Zašrktněte, že nejste robot kliknutím do pole 5. Můžete být vyzváni k ověření pomocí obrázku.

          G.    Přihlašte se kliknutím na tlačítko 6 Přihlásit.

*Pokud jste uvedli telefonní číslo při získávání autentizačních údajů, bude Vám na toto telefonní číslo zaslána SMS zpráva s potvrzovacím kódem k přihlášení. Ten opište do pole 7 Kód zaslaný v SMS na obrázku níže.

 

          H.    Budete vyzváni k změně hesla. Po změně hesla jste přihlášeni a můžete pokračovat k vytvoření provozovny.

Založení provozovny

          A.    Po přihlášení budete přesměrováni na vstupní stránku. Klikněte na odkaz 1 PROVOZOVNY.

          B.    Klikněte na tlačítko 2 Nová provozovna. Budete přesměrování na stránku vytvoření nové provozovny.

          C.    Vyplňte údaje o provozovně.

3 Název provozovny – Nepovinný údaj, slouží pro označení provozovny (např. Provozovna Praha apod.)

4 Převažující činnost – Zvolte převažující činnost, ve které podnikáte.

5 Typ provozovny – Zvolte typ Vaší provozovny.

·         stálá – provozujete například kamenný obchod, tzn. podnikáte vždy na stejném místě.

·         mobilní – provozujete například stánek, tzn. podnikáte na různých místech.

·         virtuální – provozujete například webový eshop.

6 Lokalizace – Adresa provozovny.

·         stálá – vyplňte ulici, číslo popisné, obec, poštovní směrovací číslo, popř. číslo orientační.

·         mobilní – vyplňte registrační značku vozidla nebo jednoznačnou identifikaci provozovny.

·         virtuální – webový odkaz na Váš eshop či jiný údaj, který jednoznačně identifikuje Vaši provozovnu.

D.    Po vyplnění všech údajů klikněte na 7 Založit provozovnu. Vytvoří se nová provozovna.

          E.   Zapamatujte si 8 číslo provozovny, toto číslo budete potřebovat v dalším kroku při vložení certifikátu do dotykové pokladny.

F.    Nyní se vraťte na úvodní stránku evidence tržeb kliknutím na odkaz 8 Evidence tržeb.

Stažení certifikátu

          A.    Po přesměrování na úvodní stránku klikněte na odkaz 1 CERTIFIKÁTY. Budete přesměrováni na stránku správy certifikátů.

 

          B.   Klikněte na tlačítko 2 NOVÝ CERTIFIKÁT.

          C.   Klikněte na 3 VYTVOŘIT ŽÁDOST V PROHLÍŽEČI. Budete vyzváni k vytvoření hesla chránicí certifikát.

          D.  Vložte heslo do pole Heslo 4 a potvrďte ho kliknutím na tlačítko 5 Potvrdit.

          E.  !Heslo je nutné si poznamenat pro potřeby dalšího použití!Odešlete žádost kliknutím na tlačítko 6 Odeslat žádost.

          F. Kliknutím na tlačítko 7 Vytvořit exportní soubor se vytvoří exportní soubor.

          G. Budete vyzváni k zadání hesla, které jste si v předchozím kroku vytvořili. Vložte ho do pole Vložte heslo 8 a poté potvrďte kliknutím    

               na tlačítko 9 Potvrdit.

          H. Nyní si stáhněte certifikát kliknutím na tlačítko 11 Stáhnout exportní soubor. Uložte soubor na Vámi požadované místo v počítači.

!Tento certifikát je nutné stáhnout ihned po vyexportování a ponechat jej pro potřeby dalšího použití !

          I. Nyní jste připraveni nahrát certifikát do dotykové pokladny.

Zdroj informací:    Ministerstvo financí ČR a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

eTrzby.cz